Všeobecné obchodné podmienky

 1. OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“).
   2. Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu je obchodná spoločnosť Zaren Services s. r. o. Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 53 018 885, IČ DPH: SK212 121 8759, Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 48034/T, E-mail: info@zaren.sk, Tel.: +421 850 122 133, (ďalej len “predávajúci”).
   3. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára konkludentne spôsobom uvedeným v čl. II bod 5 a 7.
   4. Kupujúcim je každá fyzická a právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Spotrebiteľ sa chápe osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Za spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaný ani kupujúci, ktorý pri objednaní produktu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.
   5. Pre účely obchodných podmienok e-shopu sa kupujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
   6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránke koboldslovakia.sk e-shopu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu ako úkon kupujúceho obsahujúci vôľu nakúpiť a rovnako obsahujúci informácie o kupujúcom, druh a zoznam objednaného tovaru z poskytnutej ponuky e-shopu, ako aj cena objednaného tovaru.
   7. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred zrealizovaním objednávky tovaru.
  2. Objednávanie tovaru
   1. Spôsob objednávania pri zmluve uzatvorenej na diaľku, v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka na internetových stránkach predávajúceho alebo telefonicky na zákazníckej linke Tel.: +421 850 122 133.
   2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo vyznačenom formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.
   3. Jednotlivé objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú. Každá objednávka obsahuje pridelené číslo objednávky, ktoré zároveň slúži ako variabilný symbol pre účely platby prevodom.
   4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné uvedenie vyplnenia všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky s objednaným tovarom.
   5. Potvrdením elektronickej objednávky e-mailom dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
   6. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
   7. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Elektronická objednávka odoslaná kupujúcim predávajúcemu je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy a je záväzná.
   8. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
   9. Kupujúci si pri objednávke tovaru vyberie možnosť dodania tovaru formou osobného odberu miesta prevádzky Zaren Services s. r. o. – BC Aquapolis, Piešťanská 3, 917 01 Trnava, doručenie formou dobierky alebo expresné doručenie prepravnou službou (ďalej len „kuriér“). Cena tovaru a poplatok za dodanie tovaru uvedené na potvrdenej objednávke sú konečné.
   10. V prípade akciových ponúk – preddefinovaných balíčkov tovaru, hodnota balíčku tovaru neobsahuje úhradu za doručenie tovaru, pokiaľ nie je uvedená inak.
   11. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcii nie je možné kumulovať.
   12. Uzavretím zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. V pochybnostiach sa má za to, že kupujúci vyslovuje svoj súhlas so znením týchto podmienok najneskôr dňom odovzdania veci. Na tieto podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
   13. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho a nedodať/nevykonať objednávku bez udania dôvodu.
  3. Ceny tovaru
   1. Predávajúci je platcom DPH.
   2. Každý zaradený výrobok v e-shope má uvedenú cenu v eurách vrátane DPH. Predávajúci sa zároveň zaväzuje dodržať ceny uvedené v potvrdenej objednávke kupujúceho.
   3. K základnej cene objednávky bude pripočítaná cena za prepravu tovaru. Cena prepravy je odvodená od výšky objednávky tovaru a aktuálnej sadzby, ktorá je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
   4. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od závislosti svojho dodávateľa aj bez upozornenia.
  4. Spôsob úhrady kúpnej zmluvy
   1. Platba za tovar prebieha formou dobierky (ďalej len „hotovosť“) na základe faktúry dodanej pri doručení s tovarom alebo jednorazovo, v hotovosti pri prevzatí tovaru.
   2. Spolu s tovarom obdrží kupujúci faktúru (ďalej len „daňový doklad“), ktorú je v prípade reklamácie povinný predložiť. Súčasťou doručenia tovaru je záručný list ak si to vyžaduje povaha veci a reklamačný protokol.
   3. Na základe internetovej objednávky kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu jednorazovo, platobným príkazom (ako variabilný symbol slúži číslo internetovej objednávky).
   4. Platba za tovar je možná v EUR.
  5. Dodanie tovaru
   1. Predávajú sa zaväzuje dodať tovar na miesto plnenia uvedené kupujúcim v registračnom formulári a je ním sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho.
   2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci pri objednávke vyberie z ponúkaných možností. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho: a) Osobný odber: objednávku je možné vyzdvihnúť v nasledujúci deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. Objednávky je možné vyzdvihnúť v pracovný čas na mieste prevádzky Zaren Services s. r. o. – BC Aquapolis, Piešťanská 3, 917 01 Trnava. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. b) Obchodný balík: tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou na dobierku (poštovné), ak nebude uvedené inak. Druh prepravy verejným prepravcom, je možné vyzdvihnúť v nasledujúci deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade.
   3. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar so statusom „na sklade“ v lehote 1-7 dní. Lehota na dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
   4. Predávajúci k cene objednaného tovaru účtuje poplatok za dodanie tovaru podľa spôsobu doručenia vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky do 50,00 Eur vrátane DPH.
   5. Cena prepravy zahŕňa doručenie a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
   6. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
   7. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poplatok za dodanie uvedený v objednávke a za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky už poplatok neplatí.
   8. Tovar je pri expedovaní zásielky primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
   9. V prípade poškodenia zásielky zavinenej zo strany prepravcu v plnom rozsahu zodpovedá prepravná spoločnosť.

   Prepravná spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten je povinný prevziať si zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie.

   1. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch dodaním nového tovaru kupujúcemu, a to bezodkladne.
   2. Prípadne nahlásené škody budú riešené s prepravnou spoločnosťou.
   3. Reklamáciu zásielky je možné uplatniť do 24h od doručenia, a to za predpokladu, že poškodenie zásielky nebolo zjavné pri jej doručení.
  6. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOUVšeobecné ustanovenia
   1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnení bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“).
   2. Toto ustanovenie neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo ho spôsobil sám.
  7. Odstúpenie od zmluvy
   1. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa Všeobecných obchodných podmienok je povinný:
    1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (ďalej len “objednávka”) informovať o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu sídla spoločnosť Zaren Services s. r. o.  Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, E-mail: info@zaren.sk Tel.: +421 850 122 133, (ďalej len predávajúci).
    2. Ďalej je povinný uviesť číslo objednávky (web-objednávky), dátum zakúpenia a číslo svojho účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov.
    3. V zmysle § 7 odst. 1, zákona 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ (ďalej len “kupujúci”) oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
    4. predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za termín prevzatia sa považuje termín prevzatia kompletného tovaru, čo potvrdí spotrebiteľ svojim podpisom na kuriérskej zásielke, alebo na faktúre (ďalej len „daňový doklad”) pri osobnom prevzatí, či doručením prostredníctva splnomocneného zástupcu.
    5. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal. Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
   2. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nie je možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vopred vzájomnej dohody.
   3. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné uplatniť podľa spôsobom uvedeným v čl. VII. bod 1 ods. a) a c) do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky, písomne, e-mailom alebo telefonicky.
   4. V prípade, že suma za objednaný tovar bola uhradená, predávajúci sa zaväzuje vrátiť peňažné prostriedky späť na bankový účet kupujúceho, alebo určí iný spôsob, ktorý si predávajúci a spotrebiteľ dojednajú.
   5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť vopred objednaný tovar. V opačnom prípade kupujúcemu obratom vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, či iné riešenie po dohode s kupujúcim.
   6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, z dôvodu chybne uvedených údajov, alebo nedostupnosť pri doručení zásielky.

   Formulár na odstúpenie od zmluvy

  8. Vrátenie tovaru
   1. Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak bol tovar objednaný prostredníctvom internetu a vyzdvihnutý osobne priamo u predávajúceho.
   2. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na adresu miesta prevádzky predávajúceho: Zaren Services s. r. o. – BC Aquapolis, Piešťanská 3, 917 01 Trnava. V prípade, ak kupujúci zašle tovar na dobierku, predávajúceho ho neprevezme.
   3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru predávajúci vráti cenu za tovar do 14 dní na účet kupujúceho.
   4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť nepoužitý, zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

   Po dohode môže byť vrátenie ceny za tovar uskutočnené formou výmeny za iný tovar v rovnakej cene, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poplatok za dodanie nebude účtovaný, avšak iba v prípade, že ide o jeho prvú výmenu.

  9. REKLAMÁCIA TOVARU
   Všeobecné ustanovenia
   1. Predávajúci sa zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúci. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, ktorú bola dojednaná nižšia cena. Vlastnícke právo kúpnej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny.
   2. Kupujúci je povinný skontrolovať či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou, či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou a či je tovar alebo jeho obal poškodený.
   3. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným v sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
   4. V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
   5. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie u predávajúceho, ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba.
   6. Všetky zodpovednosti za vady, záruky a reklamácie sa predávajúci vybavuje a rieši v súlade a za podmienok aktuálneho Reklamačného poriadku, ktorý je uverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

   Reklamačný poriadok

  10. Záverečné ustanovenia
   1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
   2. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, v takom príde má strana v omeškaní právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
   3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mail (ďalej len „Osobné údaje“) a robiť za týmto účelom kópiu z identifikačného dokladu.
   4. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).
   5. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou a tovarom, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, pre účely ponúkania služieb a tovaru, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
   6. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 3 týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 3 týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.
   7. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej tovaru/služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však predávajúci povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v zmluve povinný informovať kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie zmluvy a v opačnom prípade nie je možné tovar/službu poskytnúť alebo dodať. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby predávajúci získal od kupujúceho súhlas.
   8. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov.
   9. Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
    • Identifikačné údaje predávajúceho: Zaren Services s. r. o. Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 53 018 885, IČ DPH: SK212 121 8759, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 48034/T, E-mail: info@zaren.sk, Tel.: +421 850 122 133;
    • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ;
    • Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 5 tohto článku;
    • Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 3 tohto článku;
    • V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie služby alebo dodanie tovaru predávajúcim nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne predávajúci o tejto skutočnosti kupujúcemu informáciu.
    • Predávajúci uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania služby, trvania zmluvy.
    • Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
    • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
    • Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 3 a nasl. kupujúcim je potrebné pre uzavretie zmluvy a poskytnutie služby a dodanie tovaru.
   10. Informácie o právach dotknutej osoby:
    Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
    • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 9.
    • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúceho bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
    • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
     1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
     2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
     3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
     4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
     5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
     6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
    • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

    1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    2. predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
    3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

    Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

    Na základe čl. 19 GDPR je predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

    • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
    • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

    Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

    Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

   11. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
    • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
    • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu vyššie uvedenom do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
    • Informácie podľa prvého odseku poskytuje predávajúci bezodplatne.
    • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
   12. Obmedzenie práv dotknutej osoby – obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
   13. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
   14. Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito podmienkami alebo osobitným dojednaním sa použijú príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov.
   15. Ak by akékoľvek ustanovenie podmienok bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto predpisov, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok či na platnosť týchto podmienok ako celku. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ustanovenia podmienok, ktoré sú odchylné od dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, sú takto odchylne dojednané vedome a zároveň prehlasujú, že podľa ich dobrej viery a svedomia, nie sú ustanovenia v rozpore s dobrými mravmi, neporušujú verejný poriadok alebo práva týkajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.
   16. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z týchto podmienok a zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili.